VODNÉ ČERPADLÁ  volajte: +421 905 235 141  najvýhodnejšia ponuka pre Vás ... 

» Reklamácie a záručný servis
Reklamácie a záručný servis

Všetky výrobky na stránkach www.vodnecerpadla.sk majú zákonom stanovenú záručnú dobu. Ak je na tovare, na jeho obale alebo v návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi iná lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru užívateľom. Ak nie je uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.


Pri prevzatí zásielky je prijímateľ povinný skontrolovať počet balíkov a neporušenosť zásielky, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade, že je zásielka poškodená alebo neúplná, užívateľ je povinný spísať s prepravcom protokol o škode a má právo zásielku neprevziať. V tomto prípade je nutné o tejto skutočnosti ihneď informovať firmu Čerpadlá plus na tel. čísle 0905 235 141, a v prípade spísania protokolu o škode poslať kópiu do 24 hodín elektronickou poštou na adresu info@vodnecerpadla.sk. V opačnom prípade sa tovar považuje za riadne dodaný a neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Pre urýchlenie zistenia poškodenia prepravcom pomôže aj fotodokumentácia poškodeného obalu zaslaná na e-mailovú adresu.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

 

Ak sa na tovare vyskytne závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, užívateľ vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefonický kontakt, označenie reklamovaného tovaru, dátum nákupu, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis ako ku závade došlo a tento pošle spolu s kópiou dokladu o kúpe a záručným listom na adresu Národná trieda 42, 040 01  Košice. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný tovar odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva.

Po prijatí reklamačného protokolu budú pracovníci  Vodné čerpadlá informovať užívateľa o následnom postupe reklamácie. Oprávnená reklamácia bude v závislosti od povahy tovaru a druhu závady riešená opravou, výmenou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. Do kúpnej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri kúpe tovaru.


V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená užívateľom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, zanedbanou údržbou alebo nevhodnou manipuláciou, užívateľ je povinný nahradiť firme Čerpadlá plus všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Čerpadlá plus nezodpovedajú za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, opotrebovaním spôsobeným jeho bežným používaním, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
OTY0ZDZ